"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ"

 

EN ISO 9001:2015                 (Πιστοποιητικό Ποιότητας)

H εταιρεία είναι από τις πρώτες του χώρου της που πιστοποιήθηκαν (έτος 1997) με βάση το ISO 9001 και η παραγωγή της, όπως και οι λοιπές δραστηριότητές της, εξακολουθούν έως και σήμερα να είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από τον Οργανισμό Q-Cert κατέχοντας το πιστοποιητικό με Αριθμό 041021-3 για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής : 


- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΑΞΟΝΩΝ, ΠΕΙΡΩΝ, ΡΑΟΥΛΩΝ, ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
- ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Π.Χ. ΓΕΡΑΝΟΙ, ΑΡΠΑΓΕΣ, ΚΑΔΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ)
- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ κ.α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

 

 

 

EN ISO 14001:2015            (Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Η ΕΛ.ΥΝ. ΑΒΕΕ προσπαθεί να ενσωματώσει την περιβαλλοντική παράμετρο σε κάθε της δραστηριότητα με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την δράση και την λειτουργία της.

Καθώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια διαδικασία συνεχώς εξελισσόμενη, για το λόγο αυτό η εταιρεία μας πιστοποίησε τη λειτουργία της βάσει προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ούτως ώστε να λειτουργεί με βάση την εφαρμογή σύγχρονων πρωτόκολλων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η αγάπη των φορέων της εταιρείας για το περιβάλλον, οδήγησε την εταιρεία μας στη συνεχή παρακολούθησή των παραμέτρων που καθορίζουν την προστασία του , την θέσπιση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου, την πιστοποίηση σύμφωνα με περιβαλλοντικά πρότυπα και τη συνεχή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

 

ΥΠΕΘΑ

Επίσης, στις 8 Μαϊου 2009 η εταιρεία γράφτηκε στο μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠΕΘΑ, με αύξοντα αριθμό μητρώου '0034.01' στους τομείς:
- Κατασκευής μεταλλικών (σφυρήλατης ή/και μηχανουργικής κατεργασίας) εξαρτημάτων και μερών για αμυντικά συστήματα.
- Επιφανειακών Σκληρύνσεων μεταλλικών μερών για αμυντικά συστήματα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΣ