"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ"

EURO CERT

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

H εταιρεία είναι από τις πρώτες του χώρου της που πιστοποιήθηκαν (έτος 1997) με βάση το ISO 9001 και η παραγωγή της, όπως και οι λοιπές δραστηριότητές της, εξακολουθούν έως και σήμερα να είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001/2015 από τον Οργανισμό Eurocert S.A. κατέχοντας το πιστοποιητικό με Αριθμό 331/Δ για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής : 


- Σχεδιασμός, κατασκευή & πώληση μεταλλικών εξαρτημάτων
- Επιφανειακή σκλήρυνση χαλυβδοτεμαχίων ( αξόνων, πείρων, ραούλων, γραναζιών, τροχών, αλυσοτροχών και πάσης φύσεως μεταλλικών εξαρτημάτων) με υψίσυχνα ρεύματα 
- Χημικές αναλύσεις μετάλλων
- Ψυχρή συγκόλληση ελαστικών, ελαστοκεραμικών, κεραμικών και κάθε άλλου τύπου επενδύσεων τυμπάνων ταινιοδρόμων
- Συμμετοχή και εκτέλεση Δημόσιων ή Ιδιωτικών συμβάσεων για την παροχή Υπηρεσιών και την προμήθεια προϊόντων στις ως άνω δραστηριότητες

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

 

 

ΥΠΕΘΑ

Επίσης, στις 8 Μαϊου 2009 η εταιρεία γράφτηκε στο μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠΕΘΑ, με αύξοντα αριθμό μητρώου '0034.01' στους τομείς:
- Κατασκευής μεταλλικών (σφυρήλατης ή/και μηχανουργικής κατεργασίας) εξαρτημάτων και μερών για αμυντικά συστήματα.
- Επιφανειακών Σκληρύνσεων μεταλλικών μερών για αμυντικά συστήματα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΣ